MİKRO KOBİ VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI

MİKRO KOBİ VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI

KOSGEB Mikro KOBİ ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında toplamda 5 milyar TL destek verilecektir. KOSGEB tam kapanmayla birlikte işletmeciye 3 yıl   faizsiz kredi verecektir.

 

Mikro KOBİ İşletmeler: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançodan herhangi biri 3 milyon TL aşmayan işletmeler, mikro işletme olarak adlandırılmaktadır.
 
Küçük İşletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon TL aşmayan işletmeler.
 

TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ

598 Milyon ABD Doları

BİLEŞENLERE GÖRE BÜTÇE DAĞILIMI*

Birinci Bileşen

İkinci Bileşen

518 Milyon ABD Doları

80 Milyon ABD Doları

İŞLETME ÖLÇEĞİNE GÖRE BÜTÇE KONTENJAN ve KOTASI*

Mikro işletmeler kontenjanı

Küçük işletmeler kotası

400 Milyon ABD Doları

198 Milyon ABD Doları

İŞLETME SAHİPLİĞİNE GÖRE BÜTÇE KONTENJAN VE KOTASI*

Sahibi ya da tek başına %51 ve üstünde hisse sahibi ortağı kadın olan işletmeler

için kontenjan

Diğer işletmeler için kota

%10

%90

 
 
*Belirtilen kontenjan ve kotalar başvuruların değerlendirmesi aşamasında esas alınır. Destek ödeme gerçekleşmelerinde dikkate alınmaz. Kontenjan tanımlanan gruplarda bütçeyi tüketecek kadar onaylı başvuru olmaması durumunda, aynı satırdaki kota dikkate alınmaksızın kalan başvurular onaylanır. Bu destekle ilgili finansman sağlayıcısı dış kuruluşlar (Dünya Bankası – IBRD ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı – JICA) ile sağlanacak mutabakat çerçevesinde kota ve kontenjanlarda değişiklik yapılırsa, nihai olarak belirlenen esaslara göre işlem yapılır.
 
 
Hızlı Destek Programı Nedir?
Pandemiden Etkilenen İşletmelere 5 Milyar TL destek kapsamında; Mikro KOBİ İşletmelere 30 Bin TL, Küçük İşletmelere 75 Bin TL, 3 Yıl Geri Ödemesiz Tamamı Faizsiz destek verilecektir.
 
Kimler Yararlanabilir?
Program aşağıdaki iki destek bileşeninden oluşur:
a)   Birinci Bileşen: NACE Rev 2’ye göre Kısım C – İmalat sektöründe faaliyet gösteren Mikro KOBİ İşletmeler için işletme sermayesi desteği
b)   İkinci Bileşen: NACE Rev 2’ye göre Kısım C – İmalat sektöründe veya Bölüm 62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektöründe veya Bölüm 72 - Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektöründe faaliyet gösteren yenilikçi genç Mikro KOBİ İşletmeler için işletme sermayesi desteği
1.    İki bileşenden yalnızca birine başvuru yapılabilir.
2.    İmalat sektöründeki yenilikçi genç Mikro KOBİ İşletmeler başvuru koşullarını sağlamaları halinde ikinci bileşen yerine birinci bileşenden yararlanabilir.
3.    Bu destek programından bir kez yararlanılabilir.
4.    2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel ar-ge sektörlerindeki yenilikçi mikro ve küçük işletmeler +25 bin TL destek alabilecektir.
 
 
Destek türü ve üst limiti
1.  Program kapsamında Mikro KOBİ İşletmeler  işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere; program başvurusunda Mikro KOBİ İşletmelerden alınan taahhütnamedeki geri ödeme taahhütleri esas alınarak, teminat veya bunun yerine başka bir belge temin edilmeksizin aşağıda belirtilen geri ödemeli işletme sermayesi destekleri verilir.
a.     Aylık Düzenli Giderler İçin Mikro KOBİ İşletmeler  İşletme Sermayesi Desteği: Bu destek, her iki bileşen kapsamında teminatsız, geri ödemeli olarak verilir.
                            i.    Mikro işletmeler için: Aylık düzenli giderler için işletme sermayesi desteğinin üst limiti; ödemeye esas her bir ay için 10.000 TL olmak üzere üç ay karşılığında toplam 30.000 TL’dir.
                           ii.    Küçük işletmeler için: Aylık düzenli giderler için işletme sermayesi desteğinin üst limiti; ödemeye esas her bir ay için 25.000 TL olmak üzere üç ay karşılığında toplam 75.000 TL’dir.
b.     Yenilikçi Genç Mikro KOBİ İşletmeler  İçin Ek Sermaye Desteği: Bu destek yalnızca ikinci bileşen kapsamında teminatsız, geri ödemeli olarak verilir. Destek üst limiti; ölçek farkı ve aylık limit olmaksızın toplam 25.000 TL’dir.
 
Destek kapsamındaki giderler
Mikro KOBİ İşletmelere  aşağıda belirtilen giderlerle ilgili harcamaları için geri ödemeli işletme sermayesi desteği ödenir:
a)      Aylık Düzenli Giderler İçin Mikro KOBİ İşletme Sermayesi Desteği kapsamındaki uygun giderler:
İlgili ödemeye esas aydaki;
1)  Personel giderleri
2)  İşyeri kirası
3)  Düzenli işletim giderleri (elektrik, ürün / hizmet üretimi ve tesis işletimine ilişkin doğal gaz gideri, su gideri, iletişim giderleri, sanayi bölgesi / sitelerine ödenen atık toplama giderleri)
4)  Malzeme giderleri (Destek başvurusundan önce üretim için tedarikçilerle siparişe bağlanmış hammadde veya sarf niteliğindeki üretim malzemesi giderleri)
b)      Yenilikçi Genç Mikro KOBİ İşletmeler için Ek Sermaye Desteği kapsamındaki uygun giderler:
2021 yılı içinde gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi öngörülen;
1)  Teknolojik faaliyet giderleri (patent, telif, teknoloji lisanslama, test ve belgelendirme giderleri)
 
Destek Ödemesine Esas Aylar ve Ödeme Ön Şartı
1.    Destek ödemesine esas aylar, 2021 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarıdır. Ödeme talebi, ilgili ay veya aylar tamamlandıktan sonra Ödeme Talep Formu ile yapılabilir.
2.    Destek ödemesine esas ayların tüm Mikro KOBİ’ler için sabit olması esastır ancak bu aylar, farklı başvuru dönemleri için Başkanlık Olur’u ile farklı olarak düzenlenebilir.
3.    Destek ödemesi, aşağıdaki şartların tümünün karşılanması halinde yapılır:
a.    Ödemeye esas aydaki SGK 4A’lı personel sayısının, varsa 2020 Mart ayındaki SGK 4A’lı personel sayısına eşit veya fazla olması,
b.    Uygulama Biriminin ödeme uygunluk onayı tarihi itibariyle; Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre Mikro KOBİ’nin vergi mükellefiyetinin devam etmesi,
c.    Uygulama Biriminin ödeme uygunluk onayı verdiği ay itibariyle geçerliliği devam eden sorgulama sonucu veya Mikro KOBİ tarafından sunulan belgeye göre; Mikro KOBİ’nin yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş ve tecil ya da taksitlendirmesi yapılmamış SGK borcu olmaması,
d.    Uygulama Biriminin ödeme uygunluk onayı tarihi ve ödeme tarihi itibariyle geçerliliği devam eden sorgulama sonucu veya Mikro KOBİ tarafından sunulan belgeye göre; Mikro KOBİ’nin yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş ve tecil ya da taksitlendirmesi yapılmamış vergi borcu olmaması,
4.    Üçüncü fıkranın (a) bendinin uygulanmasında aşağıdaki kurallar geçerlidir:
a.    2020 yılı Mart ayında SGK 4A’lı personeli olmayan Mikro KOBİ’lerde ödemeye esas aydaki personel sayısına bakılmaz.
b.    Ödemeye esas ayda 7’den az prim günü olan personel, üçüncü fıkra kapsamındaki personel sayısına dahil edilmez. 2020 Mart ayında ise prim gününe bakılmaksızın SGK 4A’lı tüm personeller toplam personel sayısına dahil edilir.
5.    İlgili ödemeye esas ayla ilgili ödeme ön şartı kontrolü, her ay için ayrı yapılır. Bir ayda ödeme ön şartının karşılanmaması, diğer ayların ödemesinin yapılmasına engel teşkil etmez.
 
Ödenecek destek tutarı
1.    Aylık Düzenli Giderler İçin Mikro KOBİ İşletme Sermayesi Desteği, ödemeye esas ayda en az 7 prim günü olan SGK 4A’lı personel sayısına göre aşağıdaki kurallara göre hesaplanır:
a.    Mikro KOBİ işletmeler için: Ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı personeli olmayan işletmeye 5.000 TL, 1 personeli olan işletmeye 8.500 TL, 2 ve üzeri personeli olan işletmeye 10.000 TL aylık destek hesaplanır.
b.    Küçük işletmeler için: Ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı personeli olmayan işletmeye 5.000 TL, 1 personeli olan işletmeye 8.500 TL, 2 veya 3 personeli olan işletmeye 10.000 TL, 4 ve üzeri personeli olan işletmeye 25.000 TL aylık destek hesaplanır.
c.    Aylık Düzenli Giderler İçin Mikro KOBİ İşletme Sermayesi Desteği kapsamındaki uygun giderler: maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen giderleriyle ilgili destek ödemesine esas aya ilişkin harcama beyanı bu tutarlardan düşükse, düşük olan tutarda destek ödenir. Toplam destek ödemesi, başvuruda Aylık Düzenli Giderler İçin Mikro KOBİ İşletme Sermayesi Desteği kapsamında beyan edilen toplam tahmini harcama tutarını geçemez.
d.    Yenilikçi Genç Mikro KOBİ’ler İçin Ek Sermaye Desteği, yenilikçi genç Mikro KOBİ’nin Aylık Düzenli Giderler İçin Mikro KOBİ İşletme Sermayesi Desteği kapsamındaki uygun giderler maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen giderleri için 2021 yılı içinde gerçekleşen ve/ veya gerçekleşmesi öngörülen harcama beyanına göre ödenir. Toplam destek ödemesi, başvuruda Yenilikçi Genç Mikro KOBİ’ler İçin Ek Sermaye Desteği kapsamında beyan edilen toplam tahmini harcama tutarını ve toplam destek üst limiti olan 25.000 TL’yi geçemez.
2.    Destek limitleri ve tutarları için, program başvurusu aşamasındaki işletme ölçeği esas alınır ve sonraki ölçek değişiklikleri bu tutar ve limitleri değiştirmez.
 
Ödeme aşamasında yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil ya da taksitlendirmesi yapılmamış vergi veya SGK borcu çıkanlara, ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.
 
KDV Beyannamesi bilgisi temin edilemeyen işletmeler birinci bileşene başvuramaz.

Faizsiz Kredi İmkanı Sunulmaktadır
2024’ten itibaren 4’er aylık dönemlerde 6 taksit
Faizsiz bir destek olup geri ödemeler için teminat mektubu istenmemektedir.
 
Yararlanma Kriterleri Nelerdir?
Covid-19 öncesi faal olan
İstihdamını muhafaza eden
Gelir kaybına uğramış (KDV beyannamesi üzerinden %25) Nakit akışı bozulmuş işletmelere destek verilecektir.
 
Başvuru Dönemi – Nasıl Başvurulacaktır?
Başvurular 3 Mayıs’ta alınmaya başlayacaktır. E-devlet üzerinden başvuru yapılabilecektir.
Belirlenen sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler.
 
Mikro Kobi ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında yapılabilecek projeleriniz ile ilgili ayrıntı bilgi için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.  
 
 
İLTEM Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.
Beşevler Mah. Aktaş Sok. Pars İş Merkezi. No:5 Kat:4 Büro:8 Nilüfer/BURSA
Telefon: 0 224 443 70 90
Faks: 0 224 443 70 91
Cep: 0 552 238 98 37
e-posta: grup@iltem.com.tr
www.iltem.com.tr
 

Yukarı