KOSGEB TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

KOSGEB TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
•       Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması
•       Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.
•       Teknolojik Ürüne yönelik Tanıtım ve Pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi,
 
PROGRAM  SÜRESİ
•       Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programı süresi 12 (on iki) ay ‘dır.
 
BAŞVURU ŞARTLARI
•       Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,
•       Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,
•       Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler
 
DESTEK LİMİTLERİ VE ORANLARI
•       Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.
•       Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL,
•       Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL,
Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.
KOSGEB TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı-Ayrıntılı Destek Kalemleri ve Üst Limitleri
 Program kapsamında; Teknolojik ürün veya prototipin tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik,
1) Basılı veya elektronik tanıtım materyalleri,
2) Fuarlara katılım giderleri,
3) Yurt dışı fuarlarda Gümrük işlem giderleri,
4) Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri,
5) Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin gideri
6) Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde işletmenin en fazla iki çalışanının konaklama ve ulaşım giderleri, geri ödemesiz olarak desteklenir.


1) Basılı veya elektronik tanıtım materyalleri
· Broşür,
· Ürün kataloğu,
· Etiketli baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtı giderlerini kapsar.Bu kalemde işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 10.000 TL’yi geçemez. Basılı veya elektronik tanıtım materyalleri, yurt içinde veya yurt dışında dağıtılmasına bakılmaksızın yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında değerlendirilir. Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan broşür, ürün kataloğu ve elektronik depolama aygıtlarında KOSGEB logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir.
 2) Fuarlara katılım Bu destek, işletmenin Fuarlara katılımında; stand kirası, stand yapımı, stand dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortası giderlerini kapsar. Fuar katılımlarında destek üst limiti; - Yurt içi Fuar Katılımlarında 25.000 TL, - Yurt dışı Fuar Katılımlarında 50.000 TL’dir.
 3) Yurt dışı fuarlarda gümrük işlem giderleri Bu destek, işletmenin yurtdışı fuarlarda gümrük işlem giderlerini kapsar. İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 TL’yi geçemez.
 4) Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri Bu destek, işletmenin Ekonomi Bakanlığı tarafından “Ön Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi”nde yer alan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini kapsar. Bu kapsamda ilgili e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin en az 1 yıl olması şartı aranır. Ancak e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin sadece site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderlerini kapsaması durumunda destek sağlanmaz.
 Program süresi içerisinde işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti yurt içi merkezli eticaret siteleri için 5.000 TL’yi yurt dışı merkezli e-ticaret siteleri için 15.000 TL’yi aşamaz.
 5) Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler Bu destek, işletmenin yurt içi veya yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar. Yurt dışında dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderleri, bu yayınlar yurt içinde basılmış olsa dahi yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında değerlendirilir. İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti yurt içinde 5.000 TL, yurt dışında 15.000 TL’yi geçemez.
 6) Konaklama ve ulaşım giderleri Bu destek, işletmenin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında; yurt içi ve yurt dışı fuarlar ile ilgili seyahatlerinde en fazla 2 çalışanın ulaşım ve 7 günü geçmeyecek şekilde konaklama giderlerini kapsar. İşletmeye sağlanacak desteğin üst limiti yurt içinde 5.000 TL, yurt dışında 15.000 TL’yi geçemez. Yurt içinde gidilen şehir veya yurtdışında gidilen ülkeye gidiş ve dönüş maliyetlerini karşılamak üzere ulaşımda kullanılan; otobüs bileti, ekonomi sınıf uçak, tren ve gemi bileti ücretleri desteklenir. Konaklama ve ulaşım giderleri sadece fuarlarda yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini kapsamaktadır.
 Her türlü konferans, çalıştay, sempozyum, panel gibi organizasyonlara katılımlar destek kapsamı dışındadır.
 Yurt içi ve Yurt dışı fuarlara katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

 
Sıkça Sorulan Sorular

KOSGEB TEKNOPAZAR Destek Programına Başvurmn Firak İsteyema Hangi Kamu Kaynaklı AR-GE Projelerinden En Az Bir Tanesini Son Üç Yıl İçinde Tamamlamış Olması Gerekmektedir?

1. TÜBİTAK TEYDEB Projeleri (1501,1507,1511 ve benzeri)

2. San-Tez Projeleri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

3. Teknogirişim Sermayesi Desteği Projeleri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

4. Girişimcilik Aşamalı Destek Programı: TÜBİTAK

5. Öncelikli Alanlar Ar-Ge Programı: TÜBİTAK 1511 ve benzeri

6. KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı:

7. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ar-Ge Proje Destekleri (TTGV)

8. BOREN Projeleri: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

9. AB Destekli Ar-Ge Projeleri 10. Diğer Kamu Destekli Ar-Ge Projeleri

TEKNOPAZAR Destek Programı süresi ne kadardır?

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programı süresi 12 (on iki) ay ‘dır.

TEKNOPAZAR Destek Programına kimler başvuru yapabilir?

KOSGEB TEKNOPAZAR Destek Programına son 3 yıl (üç) içinde;

1. Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler

2. Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler

3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler başvuru yapabilir.

KOSGEB TEKNOPAZAR Destek Programı Destek Limitleri ve Oranları Nelerdir ?

KOSGEB TEKNOPAZAR Destek Programı kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

1. KOSGEB TEKNOPAZAR Destek Programı kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

2. KOSGEB TEKNOPAZAR Destek Programı kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

3. Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

4. Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

5. Desteklenen Giderler;

a) Fuarlara katılımda; stand kirası, stand yapımı, standart stand dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortası,

b) Yurtdışı fuarlarda gümrük işlem giderleri, c) Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri,

d) Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler,

e) Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde kuruluşun en fazla iki çalışanının;

f) Kişi başına günlük; yurt içinde 150 TL, yurt dışında ise 150 ABD Dolarına kadar yol hariç en fazla yedi gün süreli konaklama giderleri,

g) Yurt içinde gidilen şehir veya yurt dışında gidilen ülkeye gidiş ve dönüş maliyetini karşılamak üzere ulaşımda kullanılan; otobüs bileti, ekonomi sınıfı uçak bileti, tren ve ekonomi sınıfı gemi bileti ücretleri.

KOSGEB TEKNOPAZAR Destek Programının amacı nedir ?

KOSGEB TEKNOPAZAR Destek Programının amacı;

1. Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması

2. Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

3. Teknolojik Ürüne yönelik Tanıtım ve Pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi Olarak özetlenebilir….

KOSGEB TEKNOPAZAR Destek Programında Desteklenen harcama kalemleri nelerdir?

Teknopazar programı kapsamında;

yurt içi fuarlar için 25.000 TL’ye kadar yurt dışı fuarlar için 50.000 TL’ye kadar ayrıca yurt dışı fuar katılımlarındaki gümrük giderlerine ise 5.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.

 E-Ticaret sitelerine üyelik yurt için de 5.000 TL’ ye kadar yurt dışında 15.000 TL’ye kadar destek sağlanmakta olup, dergileme ve reklam giderlerine ya da yazılı medya tanıtım giderlerine ise yurt içinde 5.000 TL’ye yurt dışında 15.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.

Yine bu bağlamda yurt dışında yapılacak ürün tanıtımları ve iş görüşmeleri için ya da fuarlar ile ilgili konaklama ve ulaşım giderleri için yurt dışında 10.000 TL’ ye yurt içinde 5.000 TL’ ye kadar destek sağlanmaktadır.

Son olarak flaş disk gibi basılı elektronik tanıtım materyallerine ilişkin tanıtım giderleri 10.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

KOSGEB TEKNOPAZAR Destek Programındaki önemli hususlar nelerdir?

KOSGEB TEKNOPAZAR Destek Programındaki önemli hususlar;

1. Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde Programa başvuru yapılması esastır.

2. Patent belgesi veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru yapacak İşletmelerin, başvuru yaptıkları tarih itibariyle belgelerinin güncel olması gerekmektedir.

3. İşletmenin aynı teknolojik ürün veya prototipi için bir kere destek verilir.

4. İşletme, farklı bir teknolojik ürün veya prototipi için bu programa tekrar başvuru yapabilir. Ancak bu başvuru için bir önceki programın tamamlanma tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir. Bu durumda önceki program kapsamında İşletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaması Olarak özetlenebilir….

KOSGEB TEKNOPAZAR Destek Programından Yararlanma Koşulları nelerdir?

1. Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl içinde Programa başvuru yapılması esastır.

2. KOSGEB tarafından desteklenen projelerin tamamlanma tarihi Kurul karar tarihidir.

3. Patent belgesi veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru yapacak İşletmelerin, başvuru yaptıkları tarih itibariyle belgelerinin güncel olması gerekmektedir.

4. Programdan yararlanmak isteyen Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmenin ilgili Uygulama Birimine başvuru yapması, başvuru yapan işletmenin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.

KOSGEB TEKNOPAZAR Destek Programına Başvurmuş ve Projesi Kabul Edilmiş Firmalar KOSGEB’e Sunulacak Faaliyet Raporunda Hangi Bilgi ve Belgeleri Sunması Gerekmektedir?

1. Destek kapsamında alınan mal/hizmetlere ilişkin işletme adına düzenlenmiş fatura veyafatura yerine geçen belge ile mal/hizmetin satın alındığı gösterir diğer belgeler

2. Mal/hizmet bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontları,

3. Üye olunan e-ticaret sitelerini işleten kurum/kuruluş ile yapılan üyelik sözleşmesi,

4. Fuarlara katılımlarda, fuar katılım sözleşmesi,

5. Gümrük beyannamesi (Yurt dışı fuarlar için),

6. Yaptırılan broşür, ürün kataloğu, etiket baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtlarından ve reklam verilen yazılı medya tanıtım materyallerinden birer adet örnek,

7. Yurt içinde basılıp yurt dışında dağıtılan yayınlar için yurt dışına çıkışını gösterir belge, 8. Ürünün satış verileri, varsa sözleşme ve fatura örnekleri vb. dokümanlar, 9. Yurt içi veya yurt dışı fuara giden personele ilişkin ilgili aya ait SGK hizmet listesi, 10. İşletmenin SGK Borcu Yoktur Yazısı 11. Gerçekleştirilen projeye özel diğer belgeler

Yukarı