KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı Amacı:
İşletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılması
 Destek Limitleri:
150.000 TL – Destekler geri ödemesiz olup, destek oranı bölgemiz için harcama tutarının max. %50’si olabilir.
 
Desteklenen Konular:
Üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali
işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda;
 • İstihdam artırıcı,
 • İhracat artırıcı,
 • Pazar payı artırıcı,
 • Verimlilik artırıcı,
 • Maliyet düşürücü,
 • Kapasite artırıcı,
 • Ürün/hizmet kalitesi yükseltici,
 • Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı,
 • Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı,
 • Kurumsallaşmaya yönelik,
 • Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik
 • Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi hariç) üzerinden desteklenir.
 • Bu destek, işletmenin son 4 (dört) aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayan yeni istihdam edilecek personel veya Taahhütnamenin Hizmet Merkezinde kayda alındığı tarih itibarı ile son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olan personel için verilir.
 • Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşmayacak şekilde hesaplanır ve sabitlenir.
 • Makine-teçhizatın yeni olması şartı aranır.
 • Proje ile ilişkilendirilmiş personel, yazılım ve hizmet/diğer giderlerine ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 40 (kırk)’ını aşmayacak şekilde hesaplanır ve sabitlenir.
 • Proje kapsamında; işletmelerin ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri tanıtım materyalleri ve reklam giderleri için Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.
Proje Süresi
Min. 6 Ay – Max. 24 Ay
 
Desteklenmeyen Konular:
Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
Projede Dikkat Edilmesi Gerekli Konular
Bu Destek Programı ile KOSGEB projeye destek vermekte olup, programdan yararlanmak isteyen işletmelerin öncelikle proje kavramını iyi anlamaları gerekmektedir.
Proje Kavramı ve Unsurları Nelerdir?
Proje, belirli bir süre içerisinde ön görülen bütçe ve insan kaynağını kullanarak, birbiri ile ilişkili amaç ve hedefleri olan, belirli girdileri alarak belirli süreçlerden geçirdikten sonra belirlenmiş sorunlara ve ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte çıktıları üretecek planlanmış faaliyetler dizisi olarak tanımlanmaktadır.
Projede Dikkat Edilmesi Gerekli Konular
 • Yalnızca bir mal veya hizmetin teminine yönelik bir faaliyet proje olarak sunulmamalıdır, bu tür bir çalışma ancak proje kapsamındaki faaliyetlerden biri olabilir.
 • Proje, işletmenin belirlenmiş bir sorunu veya ihtiyacını gidermelidir. Proje, işletmenin tüm sorun ve ihtiyaçlarını gidermeye dönük olmamalıdır.
 • Projenin net olarak tanımlanmış, açık olarak ifade edilmiş ve okunduğunda farklı anlamlar çağrıştırmayacak bir amacı olmalıdır. Bu amacın soyut ve ulaşılamaz değil; ulaşılabilir, gerçekçi ve somut çıktılar üreten nitelikte olması gerekir.
 • Proje amacını gerçekleştirmek için hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için de planlanmış faaliyetler tanımlanmalıdır. Faaliyetler, gerçekleştirilme sırasına göre yazılmalıdır. Faaliyetlerin birbirleri ile ilişkisinin kurulması ve proje önerisinde bunun gösterilmesi önemlidir. Proje kapsamında geliştirilecek olan faaliyetler birbirini izlediği gibi bazı faaliyetlerin paralel gerçekleştirilmesi de mümkün olabilir.
 • Faaliyetleri gerçekleştirdikten sonra projenin tamamlanması sonucunda somut bir çıktının olması gerekir.
 • Projenin beklenen faydası ile çıktısının birbirine karıştırılmamasıdır. Projenin çıktısı, proje bitince elde edilen somut sonuçtur. Projenin faydası ise, proje çıktılarının uygulanması sonucu beklenen kazanımlardır.
 • Projede planlanan faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, bir proje yetkilisi ile projede çalışacak personel belirlenmelidir. Burada, proje kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetler ile projede görev alacak personelin niteliklerinin, sayısının ve süresinin uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.
 • Proje süresi, planlanan faaliyetleri gerçekleştirme süresi ile uyumlu olmalıdır.
 • Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için proje bütçesi oluşturulmalıdır. Proje bütçesinde yer verilen giderler, proje faaliyetleri ile ilişkilendirilmelidir. Proje bütçesi oluşturulurken gerçek maliyetlere odaklanılmalı ve gerekli piyasa araştırması yapılarak uygun maliyetler tespit edilmelidir.
 • Proje KOSGEB’e teslim edilirken, her bir harcama kalemi için en az 3 proforma teklif ile sunulmalıdır.Yukarı