2017 Yılı KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı

2017 Yılı KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı

KOSGEB 11.09.2017 tarihi itibari ile KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı’nı açıkladı. Proje kapsamında ekonomimiz açısından kritik öneme sahip olan imalat sanayinin güçlendirilmesi ve rekabet gücünün arttırılması sağlanarak ülkemizin ekonomik büyümesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. KOBİ’lere yönelik olarak; 4. sanayi devrimine hazırlık sürecinde imalattaki dijitalleşme düzeyinin arttırılması, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracattaki payının arttırılması, katma değerli ve ihracat odaklı üretim yapısına geçiş, mikro ölçekli imalatçı işletmelerin mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütmelerinin sağlanması, enerji verimliliği, yeşil üretim ve bilgi işlem altyapı iyileştirme temalarını içeren proje teklif çağrısı ile; imalat sanayiinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Proje Başvuru Tarihleri

11 Eylül - 20 Ekim 2017 (Başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

 

Kimler Başvurabilecek?

2017-01 kodlu KOBİGEL çağrıları kapsamında NACE REV 2. sınıflamasına göre; imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ ölçeğindeki işletmeler başvuruda bulunabilecektir.

 

Başvuru Koşulları Nelerdir?

Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler başvuru yapabilmektedir. İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise; 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatının en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısının da en az 3 olması şartı aranmaktadır. Ayrıca başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

 

Destek Süresi:

Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 ay olarak belirlenmiştir.

 

Destek Tutarları:

Proje kapsamında geri ödemesiz (hibe) olarak en fazla 300.000 TL, geri ödemeli olarak da en fazla 700.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir. Ancak teklif edilen projenin toplam bütçesinin, işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekmektedir. Ayrıca işletme tarafından başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen proje gider tutarının %30’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde teminat karşılığında yapılabilecektir.

 

Destek Oranı:

Önerilen projeler tüm bölgelerde % 60 oranında desteklenecektir. Ayrıca Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile sunulması durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilecektir.

 

 

 

Desteklenen Giderler:

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir.

 

Desteklenecek Proje Gider Grupları

Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Üst Limitler

Geri Ödemeli Desteğe İlişkin Üst Limitler

A) Personel Giderleri

·   Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla yeni istihdam edilecek ve işletmede tam zamanlı çalışacak personel desteklenebilir. Proje başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde işletmede çalışmayan veya proje başlangıç tarihi (taahhütname teslim tarihi)  itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş olan personel yeni sayılacaktır.

·   Proje Kapsamında en fazla 4 personel desteklenebilir.

·   Desteklenmesi uygun görülen her bir personel için ödenebilecek aylık destek üst limiti:

-  Lise ve altı öğretim kurumu mezunlarına 1.500 TL

-  Ön Lisans mezunlarına 1.750 TL

-  Lisans mezunlarına 2.000 TL

-  Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL,

-  Doktora mezunlarına 3.500 TL

100.000 TL’ye kadar

X

B) Makine-Teçhizat Giderleri (kalıp dahil)

·   Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların ve kalıpların yeni olması şartı aranır.

150.000 TL’ye kadar

600.000 TL’ye kadar

C) Yazılım Giderleri

·   Yazılım Lisans Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama dahildir)

·   Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

50.000 TL’ye kadar

Sadece yazılım lisans giderleri için 100.000 TL’ye kadar

D) Hizmet Alım Giderleri

100.000 TL’ye kadar

X

·   Eğitim giderleri

·   Danışmanlık giderleri

·   Proje hazırlama danışmanlığı gideri

·   Belgelendirme giderleri

·   Tanıtım giderleri

·   Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama)

·   Fuar giderleri

·   Test ve analiz giderleri

·   Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır.

·   Tanıtım Giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.

·   Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve Kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla, Proje Başvuru Formu hazırlama konusunda işletmelerin doktora ve üstü düzeydeki öğretim elemanlarından veya KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından aldıkları danışmanlık hizmeti için destek verilir. Bu konudaki desteğin üst limiti 1.500 TL’dir. Bir öğretim elemanı veya KOBİ Danışmanı aynı teklif çağrısı kapsamında 5’den fazla proje hazırlama danışmanlığı yapamaz, yaptığının tespiti halinde destek ödenmez. Öğretim elemanının danışmanlığı için üniversite tarafından fatura düzenlenmesi şarttır.

·   Fuar giderlerine, alan kirası, fuar kataloğu, stand, nakliye ve depolama giderleri de dahildir. 

·   Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.

·   Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

 

Uygun Proje Konuları:

İşletmeler, bu proje teklif çağrısı kapsamında aşağıdaki proje konularından sadece biri için başvuruda bulunabilecektir:

 

1.     Konu: Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları

·      İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı nesneler (makineler, robotlar, araçlar, sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısı oluşturularak imalat – lojistik – tesis yönetimi – kalite kontrolde dijitalleşme düzeyini arttıracak sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir.

 

2.  Konu: Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması

·      Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki imalat kapasitesinin güçlendirilmesi ve dış pazar öncelikli olmak üzere satış hacminin arttırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.

Not: Bu konuyu, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki işletmeler seçebilecektir.

Not: 2016 yılı “Orta yüksek ve yüksek teknoloji KOBİ’lerinde kapasite geliştirilmesi” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.

2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.

 

3.  Konu: Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş

·      Tasarım ve işçilik niteliği ile ürüne katılan katma değerin geliştirilerek ürünün müşteriye sağladığı faydada artış sağlayacak faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapının oluşturulması desteklenecektir.

Not: 2016 yılı “Geleneksel imalat sanayi KOBİ’lerinde katma değerin arttırılması” proje teklif çağrısı kapsamında taahhütname vererek proje başlatan işletmeler, projeleri tamamlanmış olsa dahi bu proje konusu için başvuru yapamaz.

2016 yılı proje teklif çağrısı kapsamındaki projesi herhangi bir aşamada reddedilen işletmeler ise, yeni bir proje ile başvuru yapabilir.

 

4. Konu: İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım

·      Hedef dış pazarın genişletilmesi, dış pazar payının arttırılması, yurt dışı müşterinin kalite beklentilerini karşılamak için ihtiyaç duyulan teknolojik kabiliyetlerin edinilmesi, dış pazar standart ve belgelendirme şartlarının karşılanması ya da ihracata başlanması konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

 

5.  Konu: Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme

·      Mikro ölçekli işletmelerin tasarım - mühendislik - ürün geliştirme imkan ve kabiliyetlerin güçlendirilmesi ile imalat kapasitesinin arttırılması, satış hacminin ve pazar payının genişletilmesine yönelik bütüncül gelişim ve büyüme vizyonu içeren projeleri desteklenecektir. 

Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “mikro ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir.

 

6.   Konu: Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi

·    Malzeme ihtiyaç planlaması ve stok kontrolü, üretim planlama, kurumsal kaynak planlama, müşteri ilişkileri yönetimi ve karar destek süreçlerinden biri veya birkaçını birlikte içeren sistemlerin kurulumu ile işletimi desteklenecektir.

Not: Bu konuyu, 2016 yılı verilerine göre “küçük veya orta ölçekli” olan işletmeler seçebilecektir. 

 

7.   Konu: Enerji verimliliğinin arttırılması

·      İmalat süreçlerindeki enerji kayıplarının azaltılması, enerji verimliliği sağlayacak teknolojilerin edinilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

 

8.     Konu: Yeşil üretime geçiş

·      İmalat süreçlerinin çevresel etkilerinin azaltılması, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkisinin azaltılması, imalatta kaynak tasarrufu ve atıkların bertarafı konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetler desteklenecektir.

 

Proje ile İlgili Süreç Zaman Planı:

Proje başvurusu

11 Eylül – 20 Ekim 2017 (40 gün)

Kontrol süreci

İlk kontrol: 23 – 27 Ekim 2017 (5 iş günü)

İşletme düzeltme: 30 Ekim - 3 Kasım 2017 (5 iş günü)

Son kontrol: 6 – 10 Kasım (5 iş günü)

Kurul değerlendirmesi

17 – 30 Kasım 2017 (1 . safha – çevrimiçi değerlendirme, 10 iş günü)

4 – 22 Aralık 2017 (2. safha – toplantılar, 15 iş günü)

Kabul edilen projelerin bildirilmesi

2 Ocak 2018

 

Diğer Hususlar:

·     İşletmelerin başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri başvuru formu ekinde sunmaları gerekmektedir.

-          Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları

-          Not: Gider kaleminin özelliği gereği proforma fatura/fiyat araştırması temin edilemeyen durumlarda İşletme tarafından hazırlanacak maliyet çizelgesi eklenmelidir.

-          Destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar (proforma veya fiyat araştırma dokümanında bulunmuyor ise)

-          KDV hariç tutarı 50.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için en az 3 proforma fatura/fiyat araştırması veya maliyet çizelgesi verilmelidir.

-          2016 yılı Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Beyannamesi

 

·  Belgelendirildiği takdirde ikinci aşama kurul proje değerlendirmesinde ek puan getirecek hususlar:

-          İşletme sahibinin veya %50den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması durumunda 5 puan (Sicil gazetesi fotokopisi başvuruya eklenmelidir)

-          Orta yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 5, yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi durumunda 10 puan (KOSGEB Veri Tabanındaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır)

-          İşletmenin KOSGEB ve diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması durumunda 5 puan (İlgili kurumun yazısı başvuruya eklenmelidir. Tamamlanma yazısının tarihi esastır.)

-          Ek puanların toplamı 10’u geçemez.Yukarı